เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159101
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด แมชชินเนอรี่ จำกัด
KBTCO00056194AP
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566