เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159103
บริษัท ซี.ไอ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
KBTCO00056186TD
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566