เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#159078
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด แมชชินเนอรี่ จำกัด
KBTCO00056091A5
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566