เลขที่คำสั่งซื้อ :
ลูกค้า :
เลขที่พัสดุ :
วันที่ส่งของ :
#148996
บริษัท พีทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
KBSWP00000603AM
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564